QPool

De juiste expertise op het juiste moment en betaald per moment.

Er bestaan 2 vormen van HR capaciteit vraag: numeriek en functioneel. De numerieke vraag is het vermogen om het aantal werknemers aan te passen aan de krimp en groei van de organisatie. De functionele vraag is het vermogen om benodigde expertise aan te passen aan een veranderende omgeving tegen een gedefinieerd resultaat.

Normaalgesproken wordt expertise verkregen door één of meer personen met een specifieke expertise gedurende een bepaalde periode in dienst te nemen en/of in te huren. Echter, in de praktijk blijkt dat deze ingehuurde personen ook taken uitvoeren die qua gevraagde expertise wat verder van hen af staan.

De juiste expertise op het juiste moment en betaald per moment.

Organisaties kunnen niet in voldoende mate expertise in de juiste samenstelling op de been brengen of hebben te kampen met leegloop. Het vraagstuk blijft onderbelicht en resultaten blijven uit. Het komt ook voor dat de werkelijke expertise wordt opgesloten en onvoldoende benut. Lukt het wel, dan vergt het veel tijd om telkens weer de expertise effectief ingezet te krijgen. Keer op keer moet de organisatiespecifieke context opnieuw worden geleerd. Deze leercurve en het steeds verdergaand sourcen van bedrijfsactiviteiten maken de organisatie kwetsbaar. De weg van inhoud naar het vraagstuk wordt vaak ondoorzichtig en slecht bestuurbaar.

We stellen Qpool als antwoord op deze problematiek voor

Het mechanisme is getest en heeft zich bewezen binnen VROM ICT beheer. We moedigen u aan om deze referentie terdege te bestuderen. Het geeft een goed beeld van de werking en voordelen van een Qpool.

Het antwoord op bovenstaande behoefte kan dus gevonden worden door de oprichting van een pool van expertise op een benoemd vlak van bedrijfsvoeringsexpertises of primaire bedrijfsexpertises, de Qpool X (Q= Quality, X=Type expertise).

De essentie van een Qpool is het leveren van een gespecificeerde prestatie door een groep van specialisten met diverse expertises onder coördinatie van een generalist en kwaliteitsmanagement.

Een Qpool kenmerkt zich door de volgende kernpunten:

  • De vereiste expertise wordt alleen ingezet op de gewenste tijd en plaats
  • Het mobiliseren van de juiste samengestelde kwaliteit om een prestatie te leveren ( i.t.t. project tegen resultaatdefinitie of inhuur van een mens om capaciteit te leveren: een Qpool houdt het midden daar tussen)
  • Organisatie overstijgend werken en/of over traditionele hiërarchische lijnen heen
  • Kennis uitwisseling intern/extern gemanaged naar kwaliteit
  • Kennis van de inhoud en organisatie borgen binnen de Qpool
  • Minimale administratieve lasten